Over Stichting Hippo Mundo Charity

stichting-hmc-home-banner

Algemeen

Stichting Hippo Mundo Charity (HMC) ondersteunt humanitaire en christelijk charitatieve initiatieven en projecten in tweede- en derdewereldlanden. HMC is in dispuut met de Belastingdienst over haar registratie als algemeen nut beogende instelling.

HMC wil (groepen) mensen helpen en stimuleren tot een waardig bestaan mét perspectief, op een bijbels fundament.

Strategie

Het doel van HMC is het ondersteunen van humanitaire en charitatieve activiteiten in de ruimste zin ten dienste van zending en christelijk dienstbetoon en hulpvaardigheid.

Dit doel kan onder meer gerealiseerd worden door:

  1. Het verlenen van financiële steun aan christelijke en humanitaire doelen wereldwijd in de vorm van giften, subsidies en donaties;
  2. Het participeren in rechtspersonen, waaronder met name rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire doelstelling;
  3. Het verstrekken van leningen aan rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire doelstelling wereldwijd.

HMC heeft geen winstoogmerk. Baten – zoals rentebaten – zullen ten goede komen aan in de doelstelling genoemde humanitaire en charitatieve activiteiten. Voor de participaties heeft HMC een langere termijn planningshorizon. Deze participaties worden niet aangegaan met als doel baten te verkrijgen, maar mochten deze ontstaan dan zullen deze op termijn eveneens ten goede komen aan het beoogde doel, met name in de vorm van het verlenen van steun zoals genoemd onder 1. en 3.

Werkzaamheden

HMC steunt organisaties ten behoeve van christelijke en charitatieve activiteiten in de ruimste zin des woords. Het bestuur van HMC toetst initiatieven en verzoeken tot ondersteuning aan de doelstelling van de stichting. De verstrekte donaties en deelnemingen worden geëvalueerd. HMC ondersteunt de volgende doelen:

  1. Conferenties en bijeenkomsten

Stichting HMC doet giften en donaties aan (rechts)personen wereldwijd die daarmee christelijke conferenties en bijeenkomsten organiseren. Het geld van die donaties wordt door hen onder meer gebruikt om huur van accommodaties, audiovisuele middelen en andere facilitaire kosten te betalen.

  1. Zendingswerkzaamheden

HMC doet giften en donaties aan internationale organisaties voor zendingswerkzaamheden. Deze donaties zijn bedoeld om o.a. reiskosten van te betalen en zendingsprojecten mee op te zetten met een humanitair of charitatief karakter.

  1. Ondersteuning ontwikkeling samenkomstlocaties

HMC kan geheel of gedeeltelijk steun verlenen middels giften dan wel leningen of participaties ten behoeve van de bouw van ontmoetingscentra, kerkgebouwen en conferentiecentra voor christelijke bijeenkomsten in doelregio’s zoals Afrika, Azië, Zuid Amerika en Oost Europa. Dit zijn in de regel meerjarige projecten.

  1. Maatschappelijke projecten, onder meer gelieerd aan de paardensport

Op beperkte schaal kan HMC in voornoemde doelregio’s ook maatschappelijke projecten ondersteunen die bijdragen aan werkgelegenheid of betere leef- en arbeidsomstandigheden. Zo worden met behulp van giften enkele projecten ondersteund die zich bezighouden met het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van therapie met behulp van de paarden. Vanuit de historie van HMC is ook wel geparticipeerd in maatschappelijke projecten met het oog op het bieden van werkgelegenheid en het ontplooien en bevorderen van christelijk zendingswerk, veelal in ontwikkelingslanden. Nieuwe participaties worden momenteel niet voorzien.

Geschiedenis

Stichting Hippo Mundo Charity (HMC) is op 29 december 2009 ontstaan uit de fusie van de stichtingen Dutch Christian Charity en Hippo Mundo. Samen zijn zij verder gegaan onder de naam Stichting Hippo Mundo Charity. Hiermee heeft HMC haar oorsprong zowel in de paardensport als in de zending en internationale christelijk charitatieve en humanitaire werkzaamheid. In landen met weinig godsdienstvrijheid, vormden de activiteiten met betrekking tot de paardensport het middel om de christelijke boodschap in een bepaald regio te kunnen verkondigen. Daarnaast leverden de werkzaamheden een belangrijke regionale bijdrage aan de werkgelegenheid ter verbetering van de levensstandaard van de lokale bevolking in de vorm van het bieden van vast inkomen en werkervaring.

Organisatie

HMC kiest voor het verwezenlijken van haar doelstelling een ondersteunende en faciliterende positie in plaats van de projecten zelf uit te voeren. De organisatie is daarom ook beperkt van omvang. De stichting wordt geleid door het stichtingsbestuur, dat zich laat ondersteunen door professionals met vakinhoudelijke kennis en ervaring.

Bestuur

Het bestuur is autonoom en kan binnen de statutaire bepalingen besluiten nemen. Het stichtingsbestuur beslist bij meerderheid van stemmen. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur bestaat uit:

Dhr. D.E. Nooitgedagt       Interim-voorzitter

Mevr. M.F. Zwart               Secretaris

Dhr. L.W. Fourie                Penningmeester

Verantwoording

Voor elk initiatief c.q. project dat HMC ondersteunt, wordt een dossier aangelegd waarin het project wordt gedocumenteerd en verantwoord. Al naar gelang van de aard en omvang van het project zal het dossier meer of minder omvangrijk zijn. Dit naar het oordeel van het bestuur.

Werving en besteding van middelen

HMC werft haar gelden uit giften en donaties, renteopbrengsten en dividend. Een groot deel van het startkapitaal van stichting HMC is verworven dankzij donaties van enkele Noorse ondernemers. Kåre J. Smith en Bernt Aksel Larsen investeerden samen met het bedrijf Finn-Tack in twee bouwvallige objecten met als doel dat de winst naar een goed doel zou gaan. Het betrof een business center in St. Petersburg en een fabriek voor de productie van bouwelementen voor de woning- en bungalowmarkt. De opbrengst van deze objecten wilden zij ten goede laten komen aan christelijke en humanitaire projecten.

Om haar doelen te verwezenlijken besteedt HMC haar vermogen door donaties te doen, leningen te verstrekken aan, of te participeren in de (rechtspersonen van) te ondersteunen doelen.

Kaluskij Per. 3, St. Petersburg, verbouwd business center